سیستم کنترل کامپیوتری co2 :
 

این سیستم مقادیر مختلف co2 را با توجه به شدت نور تنظیم می کند. درجه حرارت را با توجه به میزان co2 بالا می برد و هنگامی که عمل تهویه صورت می گیرد دستگاه ها را خاموش می کند، همچنین افزایش رشد گیاه را محاسبه ومیزان co2 را مطابق نیاز گیاه همراه نور و دما تنظیم می کند.(1)
 

 

خنک کردن

 

دو نوع خنک کردن تابستانه وزمستانه وجود دارد.
 

در زمستان هوای سرد خارجی باید به طور غیر مستقیم وارد شده وبا هوای گرم ناخواسته ی موجود در گلخانه مخلوط شود وسپس در تماس با گیاهان قرار گیرد ،تا از ایجاد نقاط سرد متمرکز در ارتفاع گیاهان جلوگیری شود .برای دستیابی به بهترین نتایج ،جریان هوای ورودی در تابستان ملایم ودرزمستان شدید( فورانی)       باشد تا عمل مخلوط شدن به سرعت انجام شود.سرعت جابجایی به شدت نور گلخانه نیز بستگی دارد.باافزایش شدت نور گرمای حاصل از انرژی خورشیدی افزایش یافته و در نتیجه سرعت خارج شدن هوا از گلخانه باید افزایش یابد.این سرعت برای گلخانه ای که در ارتفاع کمتر از 300 متر قرار دارد و شدت نور فضای داخل حداکثر 8/53 کیلولوکس (5000 فوت شمع) و افزایش دما از پدها تا پنکه ها حدود c 4 است حدود m2 /cmm 5/2 (cfm/ft2 8) می باشد.(1)
 

به طور کلی شدت نور 8/53 کیلولوکس (5000 فوت شمع) برای محصولات گلخانه ای مناسب است ومی توان با ایجاد پوشش با یک ماده سایه انداز بر روی گلخانه و یا کشیدن صفحه ای بر روی دیواره های داخل گلخانه به این میزان روشنایی دست یافت. فاکتورهای مورد استفاده برای تنظیم سرعت خروج هوا درجدول 2-4 لیست شده اند.(1)
 

انرژی خورشیدی، هوا را درحین جابجا شدن ازپد به پنکه های تهویه گرم می کند.(تا 4 درجه قابل قبول است)
 

فاکتورهای (Ftemp )مورد استفاده برای این تنظیم به ازای افزایش دماهای مجاز مختلف در جدول 3-4 داده شده اند.(1)
 

فاصله بین پوشال و پنکه ها معمولا بین 30 تا 60 متر است.اگر فاصله کمتر ا ز 30 متر باشد،سرعت جابجایی هوا در بعد عرضی کاهش می یابد و حالت سرمای مرطوب در گلخانه ایجاد میشود . این وضعیت باید با افزایش اندازه پنکه های تهویه یا به عبارت دیگر ،با افزایش سرعت جابجایی هوا اصلاح شود . این عمل هزینه سیستم را بالا میبرد .
 

سیستم پوشال و پنکه میتواند اتوماتیک یا دستی باشد . اگر سیستم خنک کننده خودکار مورد نیاز باشد ، در آغاز باید پنکه های هواکش روشن و هواگیر های بالای پوشال ها باز شوند .اگر این عمل خنکی مورد نظر را تامین نکند ودما همچنان بالا رود ،باید سیستم پمپ آ ب به کار انداخته شود .با برطرف شدن نیاز خنکی ،سیستم مرحله به مرحله و به ترتیب عکس خاموش میشود .
 

دستگاههای چندی برای کنترل سیستم مه پاش به کار میروند.(شکل3   سمت راست)با استفاده از سیستم مه پاش امکان رشد گیاهان حتی در مناطقی که هوای بسیار گرم دارند میسر میشود.  یک تایمر 24ساعته برای تعیین زمان عمل کردن دستگاه ،که معمولا ساعات روشنایی روز است ، مورد نیاز است. جریان از میان یک تایمر دوره ای ادامه می یابد. این تایمر به گونه ای تنظیم شده که در سیکلهای1 تا 20 دقیقه ای به مدت 30 ثانیه تا 40 دقیقه تولید می کند با استفاده از یک هیومیدیستات (humidistat) می توان به کنترل ثابت تری دست یافت. وقتی دما در گلخانه بالا می رود رطوبت کاهش می یابد. با حفظ یک رطوبت نسبی ثابت، حداکثر خنکی به دست می آید. وقتی که یک هیومیدیستات به جای یک ترموستات مورد استفاده قرار می گیرد، زمان واکنش سیستم خنک کننده بسیار کوتاه تر می شود، زیرا هوا در مدت 30 ثانیه، به میزان c 11 یا بیشتر خنک تر می شود._ وقتی سیستم خنک کننده مه پاش برای پرورش محصولات تجاری استفاده می شود یک درجه رطوبت نسبی بر روی هیومیدیستات تنظیم می شود.این درجه اغلب بین 90-80 درصد است_ از آن جایی که در این روش برگ ها فیس نمی شوند، بیماری کمتری در گلخانه هایی که از این سیستم استفاده می کنند .

 

نصب فن های سیرکوله هوا در داخل گلخانه با فواصل مناسب وتعبیه مه پاش در جلوی فن ها واز طرفی وجود پنجره های سرتاسری در دیواره های جانبی و همچنین دو ردیف پنجره در طرفین هر کمان در سقف گلخانه،موجب فراهم شدن درصد مناسب ویکنواختی از دی اکسید کربن ،رطوبت ودما و نیز موجب جابجایی وگردش هوای سرد و گرم در گلخانه در فصل تابستان وزمستان و تعادل حرارت در منطقه رشد گیاه می گردد ودر نتیجه شاهد رشد چشمگیر گیاهان خواهیم بود.