عوامل موثر در باز شدن وتعیین مقیاس باز شدن دریچه ها:
 

 

  1. درجه حرارت بیرون

 

  1. سرعت وزش باد

 

  1. جهت وزش باد

 

  1. وجود بارندگی

معمولا امکان باز شدن دریچه ها بین صفر تا 100 درصد با بازه ی 10 درصد باز کردن دریچه در هر مرتبه است که با استفاده از موتور های پله ای صورت می گیرد .
 

 

کنترل دی اکسید کربن

 

در اثر مصرف گیاهان در گلخانه ی بسته غلظت دی اکسید کربن پایین می آید. به دو طریق می توان غلظت آنرا بالا برد: 1- تهویه 2- تزریق
 

در معادله ی فتوسنتز مشخص است که از نظر انجام فرآیند کربن گیری و سرعت آن اهمیت دی اکسید کربن برابر آب است.
 

C6H12O6+ 6O2   نور    6 CO2 + 6 H2O
 

کلروفیل
 

 

 

بنا براین چند ساعت بعد از شروع روشنایی روز ، غلظت CO2 به حدی پایین خواهدرفت که گیاه دچار تنش کمبود CO2 خواهد گردید.(غلظت دی اکسید کربن بحرانی ppm  125 است) در مرحله ی کمبود CO2 ،گیاه دیگر عکس العمل مناسب را به کودها یا آبیاری نشان نمی دهد. به علت کاهش فرآیند قند سازی در گیاه بافت آن آبکی شده و در مقابل آفات و بیماری ها حساس می شود. از طرفی با کاهش غلظت CO2 در گلخانه، فرآیند اثرگلخانه ای (Green house effect ) و میزان جذب انرژی نورانی خورشید کاهش یافته و مصرف سوخت بالا می رود.
 

گاز مصرفی برای تولید دی اکسید کربن در گلخانه ها باید کاملا خالص و عاری از مواد زیان آور باشد . سولفور تبدیل به اسید سولفوریک شده و باعث سوختگی برگها میشود.سوختن ناقص نیز منجر به تولید اتیلن ومنوکسید کربن میشود که باعث سوختگی برگها میشود.
 

دستگاه های تولید دی اکسید کربن را طوری تنظیم میکنند که از صبح تا عصر کار کرده ودر عصر از کار بیفتد.
 

چون دی اکسید کربن سنگینتر از هوا هست بنابراین باید بالای گیاهان تزریق شود. برای پراکندگی یکنواخت آن بعد از تزریق میتوان از circulation  هوا کمک گرفت وبرای اندازه گیری دقیق آن میتوان از مانیتور کنترل مادون قرمزی استفاده کرد.(5)
 

محبوبترین متد تولید دی اکسید کربن برای گیاهان هیدروپونیک استفاده از Bottled CO2  میباشد.تجهیزات هم به طور مرتبط گران هستند وهزینه عمل پایین است.با Flow meterوtimer نیز میتوان مقدار زمان تزریق را تنظیم کرد.
 

یخ خشک برای گلخانه های کوچک است. به ویژه اینکه اگر بخواهیم کمی هم گلخانه را خنک کنیم.
 

میزان تغذیه ی مصنوعی گازکربنیک درهر اقلیم به طور مستقیم تابعی از شرایط اقلیمی حاکم بر آن منطقه به خصوص نوراست به عبارتی هرچه شدت نور در منطقه بیشتر باشد مصرف گازکربنیک با غلظت بالاتر امکان پذیر می باشد این نکته اهمیت موضوع  تحقیق تغذیه مصنوعی دی اکسید کربن در ایران را می رساند.چرا که ایران با دارا بودن شدت نور و تعداد روز آفتابی بالا، یکی از مستعدترین نقاط دنیا جهت به کارگیری این تکنولوژی می باشد.
 

لازم است تحقیقات گسترده و دامنه داری در نقاط مختلف ایران که دارای شدت نور خاص خود هستند، صورت پذیرد تا مطابق خصوصیات تشعشعی هر منطقه، میزان مصرف CO2 تعیین گردد. به عنوان مثال می توان حدس زد که مقدار CO2 در شمال کشور خیلی کمتر از مناطق مرکزی و جنوبی کشور خواهد بود.
 

مطالعات نشان داده است که در دمای 18 تا 21 درجه (روز 21 و شب 18)وباتغذیه ppm 300 و600و1200 ، CO2 به ترتیب 37و30و48 درصد به میزان تولید محصول رقم White apparently میخک افزوده می شود.(3)
 

تاثیر نوع پوشش گلخانه بر میزان تغذیه ی مصنوعی CO2 بدین گونه است که شفافیت راندمان مصرف گازکربنیک را بیشتر خواهد کرد. ppm770 (حداقل 400 و حداکثر ppm 1700 ) درگلخانه ی شیشه ای 47 درصد و در گلخانه ی فایبرگلاس 90 درصد افزایش محصول به دست می آید.
 

رژیم نوری و حرارتی مناسب با تزریق co2 سبب افزایش طول مدت گلدهی میخک تا حدود 2 ماه می گردد.
 

با بالا رفتن غلظت co2 در محیط به همراه افزایش دما و نور در محیط، بر جذ ب مواد افزود ه می شود بنابراین نیاز تغذیه معدنی گیاه تغییر نموده و باید بر میزان عناصر کودی افزود.